• صفحه نخست
 • معرفی موسسه
 • نشان طیب
 • خدمات الکترونیک
 • اخبار
 • همکاری با ما
 • ارتباط باما
  • مدیریت کاربران

   مدیریت دسته بندی

   مدیریت محصولات

   مدیریت سازمان

   مدیریت واحد صنفی

   مدیریت صیانت

   زنجیره محصولات طیب

   مدیریت نظرات کاربران

   مدیریت چک لیست ها

   گزارش چک لیست ها

   مدیریت عنوان تب ها

   مدیریت شبکه همکاران

   مدیریت فایل ها

   پروفایل

   مدیریت محصولات من

   چک لیست های تکمیل شده

   معرفی موسسه کیفیت رضوی

   <p style="color: var(--Dark);font-family: Sahel;font-size: 12px;margin: 0px;padding: 0px;text-align: start;background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></p><p style="color: var(--Dark);font-family: Sahel;font-size: 12px;margin: 0px;padding: 0px;text-align: start;background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; font-family: Yekan; color: rgb(84, 130, 53);">معرفی مؤسسه</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">هدف مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی بر اساس معیارهای اسلامی می‌باشد. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی و تجاری‌‌سازی نشان طیب به‌عنوان برترین نشان کیفیت پیگیری می‌کند</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><div id="60429538293"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/btmRy?data[rnddiv]=60429538293&data[responsive]=yes"></script></div><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(84, 130, 53);">شناسنامه راهبردی مؤسسه</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(255, 192, 0);">چشم انداز</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">پیشران و پیشرو در راستای استانداردسازی سبک زندگی اسلامی و الگوسازی از حیات طیبه</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(255, 192, 0);">مأموریت</span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(255, 192, 0);">:</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">ارتقای سطح کیفیت زندگی بر اساس آموزه های اسلامی از طریق ارائه الگوها و استانداردهای ارزیابی کیفیت در سطح بین المللی و تجاری سازی نشان طیب</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(255, 192, 0);">راهبردها</span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(255, 192, 0);">:</span></strong></span></p><ul style="font-family: Sahel;font-size: 12px;margin: 0px 0px 0in;padding: 0px;color: rgb(117, 117, 117);text-align: start;background-color: rgb(255, 255, 255);" type="disc"><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in;padding: 0px;font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;text-align: right;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">هماهنگ سازی، شبکه سازی و هم افزایی ظرفیت های ملی و بین المللی</span></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in;padding: 0px;font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;text-align: right;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">بهره گیری حداکثری از ظرفیت های آستان قدس رضوی</span></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in;padding: 0px;font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;text-align: right;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">بهره گیری از تجارب و ظرفیت های جهانی</span></span></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in;padding: 0px;font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;text-align: right;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">تأکید بر بهره مندی عموم مردم از نتایج فعالیت های مؤسسه</span></span></li></ul><p><span style="font-size: 18px; color: rgb(65, 168, 95);"><strong>چارت سازمانی:</strong></span></p><p><img src="http://rqi.ir/FormImages/132484295756196409398.jpg" class="fr-fic fr-dii" style="width: 960px; height: 592.641px;"><br></p><p><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(112, 173, 71);"> </span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb(112, 173, 71);">ارزش های اساسی مؤسسه</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">بهبود مستمر سبک زندگی جامعه ی انسانی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">توجه به تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">تأمین و حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">انسجام ظرفیت‏ های علمی و اجرایی داخلی و بین‏ المللی در راستای تحقق اهداف متعالی زندگی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">مرجعیت علمی در حوزه کیفیت</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">گسترش دید توحیدی به هستی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">احیا و ترویج تعالیم و مبانی هستی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"> ‎</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">شناسانه اسلام ناب محمدی به دنیا، در قالب الگوهای حوزه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">‎ </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">های مختلف سبک زندگی</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px;">وظایف اصلی موسسه کیفیت وظایف اصلی مؤسسه عبارتند از</span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px;"> :</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">* </span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">طراحی و اعطای نشان طیب</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">نشان طیب، نشانی است که با استفاده از اصول علمی و استانداردهای کاربردی و بر مبنای معارف اسلامی طراحی شده و معطوف به ارزیابی و رتبه‌بندی کیفیت محصولات، خدمات و سازمان‌ها است. محوریت و گستره اصلی این نشان بر روی حوزه‌هایی است که بر روی سبک زندگی اثرگذاری بالایی دارند. از این رو می‌توان نشان طیب را ترویج‌دهنده الگوهای سبک زندگی اسلامیِ کیفیت محور قلمداد نمود</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">* </span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">صیانت از نشان‌های‌ رضوی و طیب</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک محصول یا خدمت، کیفیت آن است. دارا بودن کیفیت یک مقوله، و حفظ کیفیت، مقوله‌ای دیگر است. خوش‌نامی و آوازه محصولات از همین مسئله نشأت می‌گیرد و باید از این نام و آوازه صیانت کرد. مؤسسه کیفیت رضوی وظیفه صیانت از برند رضوی و نیز نشان طیب را بر عهده گرفته است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">* </span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">رتبه بندی محصولات، خدمات و سازمان ها</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">مدل رتبه بندی مؤسسه کیفیت رضوی بر اساس معیارها و شاخص های طیب تنظیم شده است. بدین منظور شاخص های مفهوم طیب با توجه به منابع دینی استخراج شده (اصالت، حلیت، برکت، آراستگی، سلامت) و بر اساس این شاخص ها، مؤلفه های سنجش کیفیت برای محصولات، خدمات و سازمان ها تدوین گردیده است. با استفاده از این الگوی رتبه‌بندی، امکان مقایسه بین موضوعات رتبه‌بندی شده به آسانی فراهم می‌گردد</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">*</span></strong><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">جریان سازی علمی و شبکه سازی اجتماعی</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">استفاده از استعدادهای بروز یافته، یک استراتژی مؤثر در بکارگیری نخبگان هر حوزه و افزایش کیفیت دستاوردهاست. این هدف جز با ایجاد ارتباط معنادار و هدفمند بین اجزاء خبره و تأثیرگذار در جای‌جای جامعه محقق نمی‌شود. از این رو باید ظرفیت‌های موجود در جامعه را به یکدیگر متصل کرد و با ایجاد یک جریان و نهضت علمی، دامنه ارتقاء کیفیت در موضوعات مختلف را گسترش داد</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><br style="margin: 0px;padding: 0px;"></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><strong style="margin: 0px;padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: red;">موضوعات و زمینه های فعالیت</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="color: var(--Dark);text-align: right;margin: 0in 0in 8pt;padding: 0px;background-color: rgb(255, 255, 255);font-size: 15px;font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: Yekan;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">به منظور تحقق ارتقای کیفیت سبک زندگی، تا کنون تدوین الگوهای طیب در چندین حوزه صورت پذیرفته است. از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">:<br style="margin: 0px;padding: 0px;">- </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">حوزه ی صنایع غذایی « نان، برنج، گوشت، خرما، زعفران، پسته</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"> »<br style="margin: 0px;padding: 0px;">- </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">حوزه ی فرهنگی « کتاب کودک، انیمشین، بازی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"> »<br style="margin: 0px;padding: 0px;">- </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">حوزه ی خدمات « رستوران، گردشگری</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"> »<br style="margin: 0px;padding: 0px;">- </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">حوزه ی مدیریت « سازمان طیب</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"> »<br style="margin: 0px;padding: 0px;">- </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">حوزه معماری « منازل مسکونی، اماکن عمومی</span></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Yekan;"> »</span></p>

   مؤسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی بر اساس معیارهای اسلام ناب محمدی در اردیبهشت 1397 تأسیس شد. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی بر اساس مبانی اسلام و تجاری‌‌سازی نشان طیب به‌عنوان برترین نشان کیفیت پیگیری می‌کند؛ طیب نشانی است که به کالاها و خدمات متقاضی و واجد شرایط اعطا می‌شود.

   دفتر مشهد : مشهد مقدس بلوار سجاد تقاطع جانباز ساختمان روزنامه قدس طبقه دوم موسسه کیفیت رضوی

   دفتر تهران : شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار خوردین، بعد از چهارراه هرمزان، پلاک 5، سازمان اقتصادی رضوی

   راهنمای ثبت نام

   آستان قدس رضوی

   سازمان اقتصادی رضوی

   05137636690

   09156621493

   rqi@razavi.ir

   ثبت نام در سامانه طیب